Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2010

Thứ Năm, ngày 03 tháng 9 năm 2009

LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG PHÚ HÒA ĐÔNG

Hợp tác Xã Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông được thành lập từ năm 2005, có số xã viên ban đầu là 156 hộ chuyên làm nghề tráng bánh